Odredbe o izdavanju međunarodne vozačke dozvole

 

Međunarodna vozačka dozvola (u daljem tekstu MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ broj 26/95).

 

MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Izdavanje i evidentiranje MVD

Kome se izdaje MVD

Popunjavanje MVD

Određivanje kategorije vozila za koju važi dozvola

1. Izdavanje i evidentiranje MVD

Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika, uz podnošenje:

 

a) važeće vozačke dozvole, izdate u Republici Srbiji (nacionalna vozačka dozvola)

 

b) važeće lične karte ili putne isprave (pasoša)

 

v) 2 fotografije formata 35 mm h 45 mm

 

g) zahteva za izdavanje MVD na obrascu propisanom od strane AMSS

 

a) Nacionalna vozačka dozvola
 

-         Za izdavanje MVD, prilaže se isključivo originalna nacionalna vozačka dozvola na uvid (kopija originalne vozačke dozvole odlaže se u arhivu, zajedno sa kopijama ostalih dokumenata koji se prilažu za izdavanje MVD).

 

-         Ukoliko su podaci u vozačkoj dozvoli nečitki (pečat se ne vidi jasno, kategorija nije propisno označena, itd), MVD se ne može izdati.

 

-         Podaci o mestu prebivališta u vozačkoj dozvoli i ličnoj karti/pasošu moraju da budu identični. Svaka promena prebivališta mora da se evidentira u vozačkoj dozvoli.

 

S obzirom da je MVD „prepis" nacionalne vozačke dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola moraju da se nose u kompletu.

 

b)  Lična karta ili putna isprava (pasoš)

 

-         MVD može da se izda na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša.

 

-         Pri podnošenju zahteva prilažu se originalna dokumenta, a kopija se odlaže u arhivu.

 

U slučaju da iz nekog razloga nije moguće dostaviti original lične karte ili pasoša (pasoš je na viziranju, itd), može da se dostavi i kopija.

 

v)  Fotografije

 

-         Fotografije moraju da odgovaraju aktuelnom ličnom opisu podnosioca zahteva.

 

-         Fotografije ne smeju da se lepe na MVD„ već „heftaju" ili „zumbaju".

 

g)  Zahtev za izdavanje MVD

 

-         Popunjava se čitko, štampanim slovima.

 

-         Čuva se 4 godine od datuma izdavanja MVD.

2. Kome se izdaje MVD

-         MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu v Republici Srbiji, s tim što strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

-         MVD se može izdati trećem licu, bez ličnog prisustva. U tom slučaju, zahtev za izdavanje MVD potpisuje lice koje preuzima MVD. Uz potpis, obavezno upisati i broj lične karte lica koje preuzima MVD.

-         MVD se izdaje hronološkim redom serije koja je odštampana na obrascu MVD ("A 000001", itd.).

4. Organizacije AMSS koje izdaju MVD zadužuju se od strane AMSS serijskim brojevima MVD i obavezne su da vode tačnu evidenciju dostavljenih MVD, po brojevima. AMK je obavezan da svaku MVD evidentira u poseban registar MVD, koji se čuva 3 godine od datuma

poslednje izdate i u registar upisane MVD.

Registratori sa kopijama izdatih dokumenata čuvaju se 5 godina.

3. Popunjavanje MVD

MVD se popunjava u računaru ili na pisaćoj mašini.

 

A) Lice prvog lista omota

 

1.   "VAŽI DO"

U ovu rubriku upisuje se datum do kada dozvola važi. MVD važi tri godine od datuma izdavanja, ukoliko važnost nacionalne vozačke dozvole ne ističe pre tog roka. To znači da se rok važnosti MVD vezuje za rok važnosti nacionalne vozačke dozvole (npr. ukoliko nacionalna vozačka dozvola važi 3 meseca, MVD može da se izda samo na tri meseca).

 

2.   "IZDATO OD"

U ovu rubriku upisuje se naziv izdavaoca MVD. Na ovom mestu se uvek piše AMSS, a u dalzem tekstu se navodi naziv organizacije AMSS koja izdaje dozvolu, potpis i broj licence radnika, kao i pečat organizacije AMSS na mestu predviđenom za pečat.

 

3.   "U"

U ovu rubriku upisuje se mesto izdavanja (Beograd, Novi Sad, Niš, itd.)

 

4.   "NA DAN"

U ovu rubriku upisuje se datum izdavanja MVD.

 

5.   "BROJ NACIONALNE VOZAČKE DOZVOLE"

U ovu rubriku obavezno se upisuje broj nacionalne vozačke dozvole.

 

B)

1. Unutrašnje strane MVD se ne popunjavaju, jer one samo reprodukuju, na raznim jezicima, levu stranu poslednjeg lista omota.

 

V) Poslednji list omota

1.    LEVA       STRANA:       "CONDITIONS       RESTRICTIVES D'UTILISATION"

U ovu rubriku upisuju se uslovi ograničenja korišćenja, ukoliko ih ima, na primer: "Nosi korektivna stakla", "Važi samo za vožnju vozila br", "Pod rezervom adaptiranja vozila za vožnju bez jedne noge" i sl, na srpskom jeziku.

2.    DESNA STRANA: U ove linije se upisuju sledeći podaci:

2.1    Prezime

2.2    Ime

2.3    Mesto rođenja

2.4    Datum rođenja

2.5    Mesto boravka

4. Određivanje kategorije vozila za koju važi dozvola

Kategorije vozila za koju važi dozvola preuzima se iz nacionalne vozačke dozvole. Obeležavanje se vrši stavljanjem pečata desno, naspram kategorije koja je nosiocu određena u nacionalnoj vozačkoj dozvoli. U slučaju kada vlasnik MVD položi vozački ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacija o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD vrši isti izdavalac, odnosno isti AMK, koji je prvobitno izdao ovaj dokument.

 

Ne naplaćuje se nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.

Dodatna napomena: ukoliko se radi o MVD koja će se koristiti u Rusiji, potrebno je overiti predmetne kategorije na svim listovima u MVD.

 

U slučaju kada postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane. Za tu kategoriju, MVD može da se izda tek kada zabrana istekne

 

5.    "SIGNATURE DU TITULAIRE"

Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije.

 

6.    "EXCLUSIONS"

"Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire".  Na ovu stranicu ce ne unose nikakvi drugi podaci. Ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.

 

Podeli sa drugima