Član 11.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja,

osniva Agenciju za bezbednost saobraćaja, kao javnu agenciju (u dalјem tekstu: Agencija).

Agencija:

1)   analizira, prati i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja (razvoj i korišćenje jedinstvene baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja),

2)   radi na unapređenju bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i na unapređenju bezbednosti saobraćaja sa stanovišta vozila,

3)   obavlјa preventivno-promotivne aktivnosti u saradnji sa centrima za promociju zdravlјa naroda, odnosno instituta za javno zdravlјe, osnovanih u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita i vodi kampanje o bezbednosti saobraćaja,

4)   obezbeđuje bazu podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priklјučnih vozila, koji su od značaja za primenu propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima,

5)   sprovodi stručni ispit, organizuje seminare unapređenja znanja i obavlјa proveru znanja za predavače teorijske nastave u obuci vozača,

6)   organizuje seminare unapređenja znanja i obavlјa proveru znanja za instruktora vožnje i za profesionalnog vozača,

7)   sprovodi stručni ispit za ispitivača, organizuje seminare unapređenja znanja i obavlјa provere znanja za ispitivače na vozačkom ispitu,

8)   organizuje obuku i organizuje i sprovodi stručni ispit za vozača turističkog voza,

9)   organizuje obuku i organizuje i sprovodi stručni ispit za vozača tramvaja,

10organizuje obuku i organizuje i sprovodi ispit znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog nesavesnog upravlјanja,

11sprovodi stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda, organizuje seminare unapređenja znanja i obavlјa provere znanja za kontrolora tehničkog pregleda,

12izdaje dozvole (licence) i izdaje uverenja u skladu sa ovim zakonom,

13sarađuje sa regionalnim i lokalnim telima za bezbednost saobraćaja,

14izdaje periodične analize i publikacije sa podacima o saobraćaju i saobraćajnim nezgodama,

15organizuje i obezbeđuje objavlјivanje stručne literature iz oblasti osposoblјavanja vozača,

16obavlјa poslove u vezi sa primenom digitalnih tahografa,

17obavlјa i druge zadatke vezane za unapređenje bezbednosti saobraćaja, utvrđene ovim zakonom i drugim propisima.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove.

Za izvršavanje pojedinih poslova, koji se odnose na organizaciju poslova iz stava 2. ovog člana, Agencija može angažovati pravno lice koje je materijalno i stručno osposoblјeno da obavlјa te poslove.


Član 10.

Agencija se finansira iz:

1)   cene usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavlјanje poslova koje vrši Agencija,

2)   donacija, priloga i drugih bespovratnih davanja datih osnivaču ili Agenciji,

3)   ostalih izvora.

Visinu cena i naknada iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Vlada na predlog Agencije, a po pribavlјenom mišlјenju ministarstva nadležnog za saobraćaj i za trgovinu i usluge.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada.

Izvršavanje rashoda Agencije ne može se vršiti ukoliko Vlada nije dala saglasnost na finansijski plan.

Podeli sa drugima