Član 111.

Vozilo koje se upotreblјava prilikom izvođenja radova, odnosno aktivnosti na putu, a naročito za gradnju, održavanje puteva, električnih, poštanskih i drugih uređaja i instalacija, pružanje pomoći na putu, za odnošenje oštećenih, neispravnih i na nedozvolјenom mestu parkiranih vozila, kao i za održavanje komunalnog reda, mora da ima uklјučeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo, dok se ti radovi, odnosno aktivnosti, obavlјaju na kolovozu ili u blizini kolovoza.

U saobraćaju na putu, uklјučeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo mora da ima:

1)   vozilo koje prelazi propisane dimenzije, odnosno vozilo na kome teret prekoračuje dozvolјene dimenzije i vozilo koje prati takav prevoz kada je to određeno u dozvoli za vanredni prevoz,

2)   traktor noću, u uslovima smanjene vidlјivosti i kada ima priklјučke za izvođenje radova na najisturenijoj tački tih uređaja,

3)   radna mašina noću i u uslovima smanjene vidlјivosti.

Žuto trepćuće ili rotaciono svetlo može da se upotreblјava na vozilu kao upozorenje za prinudno zaustavlјeno vozilo, saobraćajnu nezgodu, priredbu na putu ili drugu prepreku na putu.

Vozač koji se susretne sa vozilom na kome su uklјučena žuta rotaciona ili trepćuća svetla, dužan je da poveća opreznost i prilagodi brzinu i način kretanja svog vozila.

Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla dozvolјena je samo u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Podeli sa drugima