Član 151.

Pružanje puta može da se obeleži svetlosnim oznakama na putu (svetlima, refleksnim staklima ili reflektujućim materijama) i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje, a leva strana oznakama bele boje.

Oznakama iz stava 1. ovog člana moraju biti obeležene ivice kolovoza na delu puta kroz tunel.

Ako pešačka ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu nisu noću dovolјno vidlјivi, moraju se obeležiti svetlima, tehničkim sredstvima za pobolјšanje uočlјivosti (markeri, prizme, i sl.), odnosno svetlosnim oznakama žute boje.

Podeli sa drugima