Član 241.

Obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita obavlјa Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i koja za to dobije odgovarajuću dozvolu (ovlašćenje).

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, u pogledu prostorija, opreme i stručnog kadra, kao i program obuke i način organizovanja i sprovođenja ispita i izdavanja potvrde o položenom ispitu, sadržaju, izgledu, načinu njenog izdavanja i vođenju propisanih evidencija donosi ministar nadležan za poslove zdravlјa.

Član 242.

Obuku i ispit iz prve pomoći mogu da obavlјaju samo lica koja ispunjavaju propisane uslove i koja za to dobiju odgovarajuću dozvolu (licencu) za predavača-ispitivača koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlјa. Dozvola (licenca) se izdaje na period od pet godina.

Bliže uslove koje mora da ispunjava predavač -ispitivač, način sticanja dozvole (licence), izgled i sadržaj dozvole (licence) predavača ispitivača, propisuje ministar nadležan za poslove zdravlјa.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana i predavači – ispitivači iz stava 1. ovog člana dužni su da obuku i ispit iz prve pomoći obavlјaju na propisan način.

Podeli sa drugima