Član 243.

Vozač koji upravlјa teretnim vozilom čija je najveća dozvolјena masa veća od 3.500 kg, skupom vozila čija je najveća dozvolјena masa veća od

3.500 kg ili autobusom ne sme u toku od 24 sata upravlјati tim vozilom duže od devet sati.

Vozač vozila, odnosno skupa vozila iz stava 1. ovog člana mora nakon 4 sata i 30 minuta upravlјanja vozilom napraviti pauzu (prekid upravlјanja vozilom radi odmora) u trajanju od najmanje 45 minuta.

Vozač iz stava 1. ovoga člana može pauzu iz stava 2. ovog člana koristiti tako da napravi više pauza u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih tokom vožnje, s tim da vreme upravlјanja ne sme biti duže od 4 sata i 30 minuta.

Ukupno vreme upravlјanja vozilom ne sme preći 90 sati u razdoblјu od dve uzastopne nedelјe.

Izuzetno od st. 1. 2 i 3. ovoga člana, vozač autobusa, trolejbusa i tramvaja u javnom gradskom prevozu putnika, sme upravlјati vozilom najduže osam sati, uz uslov da na polaznim stajalištima ima prekid vožnje od najmanje pet minuta.

Bliže propise o trajanju upravlјanja vojnim vozilima i odmorima vozača vojnih vozila donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Član 244.

Tokom svaka 24 sata vozač iz člana 243. ovog zakona mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati.

Kada se u upravlјanju vozilom iz člana 243. stav 1. ovog zakona smenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju, svaki vozač mora imati neprekidni odmor u trajanju od osam sati tokom svakih 30 sati putovanja.

Odmor iz st. 1. i 2. ovog člana vozač mora koristiti van vozila ili u vozilu kada se ono ne kreće.

Tokom nedelјe vozač mora imati najmanje jedan neprekidan odmor od najmanje 45 sati.

Vremena odmora i upravlјanja vozača motornih vozila registrovanih u inostranstvu, kao i vozača vozila registrovanih u Republici Srbiji kada obavlјaju međunarodni prevoz, kao primenu sistema digitalnih tahografa urediće Vlada.

Bliže propise o trajanju, upravlјanju i odmorima vozača donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 245.

Motorna vozila koja moraju biti opremlјena tahografom, moraju imati ispravan tahograf s pravilno uloženim propisanim nosačem podataka (tahografski listić ili drugi način pamćenja podataka) na kojem su upisani propisani podaci.

Uređaj iz stava 1. ovog člana vozila mora se koristiti na propisan način.

Vozač vozila iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati klјuč tahografa i prethodno korišćene nosače podataka iz tahografa svih vozila kojim je upravlјao u poslednjih šest dana, odnosno od poslednjeg nedelјnog odmora, iz kojih su vidlјive aktivnosti vozača, odnosno vozačku karticu u slučaju digitalnog tahografa.

Privredno društvo, pravno lice i preduzetnik dužni su da vode evidenciju o izdatim i iskorišćenim nosačima podataka na kojima su upisani propisani podaci, da iste čuva najmanje dve godine i da ove podatke pruže na uvid licu koje je u smislu ovog zakona ovlašćeno da vrši nadzor.

Bliže propise o načinu upotrebe i korišćenja uređaja iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Podeli sa drugima