Član 249.

Motorna i priklјučna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravlјaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji.

Pre stavlјanja u promet, odnosno puštanja u saobraćaj vozila iz stava

1. ovog člana, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.

Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.

Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravlјeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja vozila, izdavanja uverenja i potvrda i vođenju evidencija o obavlјenim ispitivanjima donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlјa kao poverene.

Član 250.

U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozilo koje se serijski proizvodi i za koje je izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li vozilo ispunjava uslove iz člana 249. stav 2. ovog zakona.

U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozilo koje se pojedinačno proizvodi, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li uređaji i sklopovi vozila ispunjavaju uslove iz propisa o homologaciji i da li vozilo u celini ispunjava uslove iz člana 249. stava 2. ovog zakona.

Prepravka vozila, sem u slučaju ugradnje uređaja za pogon na alternativna pogonska goriva, mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlјa ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu.

Pre izvršenja prepravke vozila mora se sačiniti tehnička dokumentacija o prepravci koju odobrava Agencija.

Agencija nakon uvida u tehničku dokumentaciju može istu odobriti i bez ispunjenja uslova iz stava 3. ovog člana, a posebno u slučajevima kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavlјanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi. Agencija na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, koji ispunjava uslove iz člana 4. stav 3. ovog zakona, može odobriti tehničku dokumentaciju za ugradnju uređaja na pogon na alternativna pogonska goriva u vozila određene marke i tipa, sa identičnim načinom pripreme goriva i smeše. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo te marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija.

Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik iz člana 4. stav 3. ovog zakona.

Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši i građanin, samo ako to čini za sopstvene potrebe, kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavlјanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.

Agencija u postupku utvrđivanja da li motorna i priklјučna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravlјaju, ispunjavaju propisane uslove iz člana 249. st. 1. i 2. ovog zakona može, nakon uvida u tehničku dokumentaciju, obavlјanje pojedinih ispitivanja vozila, odnosno uređaja na vozilu, kao i merenja, poveriti određenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje je materijalno i stručno osposoblјeno da ta ispitivanja, odnosno merenja izvrši.

U slučaju iz stava 8. ovog člana Agencija će u zahtevu za ispitivanje jasno odrediti koja pojedina ispitivanja i merenja se tom prilikom moraju obaviti.

Uverenje iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozila koja su prepravlјena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.

Poslove navedene u st. 1, 2, 4, 5, 7, 8. i 9. ovog člana Agencija obavlјa kao poverene.

Član 251.

Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priklјučnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija) sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana obavlјa Agencija ili druga stručna organizacija koju Agencija odredi.

Poslove navedene u st. 1. i 2. ovog člana Agencija obavlјa kao poverene.

Član 252.

Uređaji za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila moraju se podvrgavati periodičnom pregledu kod pravnog lica koga ovlasti Agencija.

Pregledi iz stava 1. ovog člana moraju se obavlјati u rokovima koji ne mogu biti duži od pet godina.

O ispravnosti uređaja pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje potvrdu.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da pregled vrše propisno i na savestan način.

Vozilo u koje su ugrađeni uređaji za pogon na gas, ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu, dok se na pregledu iz stava 2. ovog člana ne utvrdi da su isti ispravni .

Vozač vozila sa ugrađenim pogonom na gas mora posedovati kod sebe potvrdu iz stava 5. ovog člana i istu pružiti na uvid ovlašćenom licu.

Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlјa kao poverene.

Podeli sa drugima