Član 275.

Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:

1)         registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, traktore, radne mašine i motokultivatore,

2)         registarske tablice za motocikle, teške tricikle,

3)         registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle,

4)         registarske tablice za motokultivatore,

5)         registarske tablice za traktore i radne mašine,

6)         registarske tablice za priklјučna vozila,

7)         registarske tablice priklјučnog vozila za traktor,

8)         registarske tablice za motorna i priklјučna vozila diplomatskokonzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Srbiji i njihovog osoblјa,

9)         registarske tablice za motorna i priklјučna vozila Vojske Srbije,

10)       registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priklјučna vozila,

11)       privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije,

12)       registarske tablice za motorna i priklјučna vozila organa unutrašnjih poslova,

13)       registarske tablice za motorna i priklјučna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvolјena masa veća od dozvolјene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvolјenog opterećenja.

Sve vrste registarskih tablica iz stava 1. ovog člana jednoobrazne su na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 276.

U slučaju gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice, vlasnik, odnosno vozač je dužan da odmah o tome obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.

U slučaju da je do gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice došlo van mesta u kojem je vozilo registrovano, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgublјenoj registarskoj tablici i tablice za privremeno označavanje i potvrdu o njihovom korišćenju u kojoj će biti određena maršruta, koja važi do dolaska u mesto u kojem je vozilo registrovano.

U slučaju da su izgublјene ili nestale registarske tablice za vozilo registrovano u inostranstvu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgublјenoj registarskoj tablici, privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije i potvrdu o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz Republike Srbije koja daje pravo korišćenja vozila na putu i može da važi najviše 15 dana.

Tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju važe samo na teritoriji Republike Srbije, ne mogu se dobiti dva ili više puta za redom, osim u slučaju njihovog gubitka ili nestanka u roku za koje su izdati, i moraju se predati teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova kod koje se vozilo vodi u evidenciji, a najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka važenja potvrde o korišćenju.

Podeli sa drugima