Ko i kako u Srbiji može da vozi "stranca"?

 
Rešenje je relativno jednostavno. Kada naši građani koji trajno ili privremeno žive u inostranstvu (sa dvojnim državljanstvom ili na privremenom radu u inostranstvu), to jest, lica koja imaju prijavljeno boravište u Srbiji i istovremeno imaju prijavljeno prebivalište (lična karta i slično) ili boravište u inostranstvu (radna dozvola i sl.) dolaze u Srbiju svojim autom sa stranim tablicama, moraju da imaju kod sebe neki od sledećih dokumenata:zdravstvenu knjižicu, radnu knjižicu, dokaz o adresi članova uže porodice (bračnog druga,dece…), potvrdu o zaposlenju u firmi čije je sedište ili ogranak u inostranstvu, dokaz o mestu školovanja dece i slično. Ukoliko građani sa prebivalištem u Republici Srbiji(vozač inostranog vozila)poseduje neke od navedenih dokaza,smatraće se da mu centar životnih i poslovnih aktivnosti nije u Republici Srbiji, što mu daje pravo da upravlja vozilom inostrane registracije. U policiji kažu i da će se “dokumentacija koju budu prezentovali vozači inostranih vozila smatrati kao skupina cinjenica kojom se sa sigurnošću može utvrditi da je tom licu centar životnih i poslovnih aktivnosti van Republike Srbije.” Tom prilikom vozači moraju da daju na uvidi overeni prevod nekog od navedenih dokumenata.

Podeli sa drugima