Zamena ostećene registracione nalepnice | Izdavanje nove registracione nalepnice

 

Promena registracione nalepnice - izdavanje duplikata

Za izdavanje nove registracione nalepnice (umesto nestale ili izgubljene) vlasnik ili korisnik vozila treba da priloži u MUP-u:

  • registracioni list.
  • izjavu o razlozima i okolnostima nestanka registracione nalepnice.
  • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa APR – za pravna lica).
  • dokaz o uplati  naknade za izradu i izdavanje registracione nalepnice.
  • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Za izdavanje nove registracione nalepnice (umesto oštećene ili dotrajale) vlasnik ili korisnik vozila treba da priloži u MUP-u::

  • registracioni list.
  • registracionu nalepnicu (ostecenu ili ostatke).
  • dokaz o uplati  naknade za izradu i izdavanje registracione nalepnice.
  • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Podeli sa drugima