Član 187.

Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravlјanje vozilom, odnosno u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlјa vozilom, ne sme da upravlјa vozilom u saobraćaju.

Vozač ne sme da upravlјa vozilom u saobraćaju na putu niti da počne da upravlјa vozilom ako je pod dejstvom alkohola i /ili psihoaktivnih supstanci.

Pod dejstvom alkohola je vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj alkohola veći od 0,30 mg/ml ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za merenje alkoholisanosti (alkometrom i dr.), što odgovara sadržini alkohola u krvi većoj od 0,30 mg/ml.

Izuzetno od odredbi stava 3. ovog člana kada učestvuje u saobraćaju ne sme da ima u organizmu psihoaktivnih supstanci ili alkohola ili da pokazuje znake poremećaja, koje su posledica konzumiranja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci:

1)   vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od osam lica, osim vozača, odnosno čija je najveća dozvolјena masa veća od

3.500 kg,

2)   vozač motornog vozila koji obavlјa javni prevoz lica, odnosno stvari,

3)   vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,

4)   vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,

5)   instruktor vožnje,

6)   kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,

7) vozač sa probnom vozačkom dozvolom,

8) lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,

9) ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita,

10vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.

Prema utvrđenom sadržaju alkohola u krvi stepeni alkoholisanosti vozača, instruktora vožnje i kandidata za vozača su :

1) do 0,30 mg/ml -blaga alkoholisanost,

2) više od 0,30 mg/ml do 0,50 mg/ml -umerena alkoholisanost,

3) više od 0,50 mg/ml do 1,20 mg/ml -srednja alkoholisanost,

4) više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml -teška alkoholisanost,

5) više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml -veoma teška alkoholisanost,

6) više od 2,00 mg/ml -potpuna alkoholisanost.

Pod dejstvom psihoaktivnih supstanci je lice za koje se ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava i metoda (test za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci i dr.) utvrdi prisustvo ovih supstanci u organizmu.

Vozač je nesposoban za bezbedno upravlјanje vozilom kada se stručnim pregledom utvrdi da je u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlјa vozilom.

Smatraće se da vozač upravlјa vozilom u saobraćaju kada je pokrenuo vozilo sa mesta na putu.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na vozače tramvaja.

Podeli sa drugima