Član 206.

Osposoblјavanje kandidata za vozače je delatnost od opšteg interesa koja ima za cida kandidat za vozača stekne teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno i bezbedno upravlјanje vozilom u saobraćaju na putu.

Osposoblјavanje kandidata za vozače se sastoji od: teorijske obuke, praktične obuke u upravlјanju vozilom i vozačkog ispita.

Član 207.

Osposoblјavanje kandidata za vozače, može da obavlјa samo privredno društvo ili srednja stručna škola u svojoj organizacionoj jedinici, koji ispunjavaju propisane uslove i koji za to dobiju dozvolu.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana može se odrediti da se u pravnom licu iz stava 1. ovog člana može obavlјati obuka kandidata za vozače samo pojedinih kategorija vozila.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ukoliko privredno društvo obavlјa druge delatnosti osim osposoblјavanja kandidata za vozače, odnosno tu delatnost obavlјa van sedišta, osniva ogranak privrednog društva u kojem se isklјučivo obavlјa delatnost osposoblјavanje kandidata za vozače, koji se u skladu sa propisima upisuje u registar privrednih društava.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana ne može dobiti pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je pravnom licu koje vrši osposoblјavanje kandidata za vozače, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Obrazovanje lica za zanimanje vozač motornog vozila, kao i učenika koji se za vozače obučavaju u okviru redovnog nastavnog plana i programa, vrše srednje stručne škole po propisima koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Program obrazovanja ovih lica mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom.

Program osposoblјavanja pripadnika ministarstva nadležnog za poslove odbrane za vozače motornih vozila koje se obavlјa u Vojsci Srbije mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom. Bliže propise o vaspitanju i obrazovanju vojnih lica za vozače motornih vozila donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, odnosno srednjih stručnih škola, za koje je izdalo dozvolu. Registar sadrži najmanje: broj upisa u registar, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, kategorije za koje obavlјa obuku, datum izdavanja dozvole i datum oduzimanja dozvole.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 9. ovog člana.

 

Član 208.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak privrednog društva iz člana 207. stav 4. ovog zakona, mora da ima:

1)   najmanje jednu propisno opremlјenu školsku učionicu za teorijsku obuku i polaganje vozačkih ispita za najmanje 10 kandidata, u vlasništvu privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup. Učionica može biti zakuplјena samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka,

2)   poslovni prostor za administrativne poslove u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup. Poslovni prostor može biti zakuplјen samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka,

3)   propisana nastavna sredstva i učila,

4)   najmanje tri vozila “B“ kategorije i najmanje po jedno vozilo za ostale kategorije vozila, za koje pravno lice, odnosno ogranak vrši obuku kandidata za vozače, koja su registrovana na pravno lice ili su obezbeđena po osnovu lizinga. Ukoliko se ne obavlјa obuka kandidata za vozače motornih vozila “B“ kategorije, pravno lice mora imati ukupno najmanje tri vozila odgovarajućih kategorija koja su registrovana na pravno lice ili su obezbeđena po osnovu lizinga,

5)   uređeni poligon za početnu praktičnu obuku vozača, koji omogućava izvođenje radnji sa vozilom propisanih nastavnim programom, u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup.

Član 209.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana

207. stav 4. ovog zakona, dužno je da ima u radnom odnosu, na određeno ili neodređeno vreme:

1)   sa punim radnim vremenom, najmanje tri instruktora vožnje “B“ kategorije i najmanje jednog instruktora za svaku od kategorija vozila za koje vrši osposoblјavanje kandidata za vozače. Ukoliko pravno lice ne vrši osposoblјavanje kandidata za vozače motornih vozila “B“ kategorije mora imati ukupno najmanje tri instruktora vožnje odgovarajućih kategorija,

2)   najmanje jednog predavača teorijske nastave,

3)   najmanje jednog ispitivača za svaku od kategorija vozila za koje pravno lice vrši osposoblјavanje.

Član 210.

Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za obuku kandidata za vozače.

Pravno lice će privremeno prestati sa teorijskom obukom kandidata za vozače kada prestane da ispunjava uslove:

1)   iz člana 208. stav 1. tačka 1. ili,

2)   iz člana 209. stav 1. tačka 2. ovog zakona.


 

 

Pravno lice će privremeno prestati sa praktičnom obukom kandidata za vozače određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 4. ili,

2) iz člana 208. stav 1. tačka 5. ili,

3) iz člana 209. stav 1. tačka 1. ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem vozačkog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 1. ili,

2) iz člana 208. stav 1. tačka 4. ili,

3) iz člana 208. stav 1. tačka 5. ili,

4) iz člana 209. stav 1. tačka 3. ovog zakona.

O privremenom prestanku sa radom pravno lice će najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom pravno lice ne sme vršiti osposoblјavanje kandidata u skladu sa odredbama ovog člana.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, pravno lice je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

Član 211.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana

207. stav 4. ovog zakona mora da vodi na propisan način, tačno i uredno evidencije koje čine: 1) registar kandidata za vozače, 2) dnevnik teorijske nastave, 3) registar o polaganju vozačkog ispita, 4) registar izdatih potvrda o položenom teorijskom delu ispita, 5) registar izdatih uverenja o položenom vozačkom ispitu, 6) knjige praktične obuke instruktora vožnje, 7) knjižica obuke kandidata za vozače, 8) izveštaji o obavlјenom osposoblјavanju kandidata za vozače.

Bliže propise o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz stava 1. ovog člana doneće ministar unutrašnjih poslova.

Član 212.

Obuka kandidata za vozače može se započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz čl. 180. i 182. stav 1. ovog zakona.

Kandidat ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravlјanja motornim vozilom kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

Podeli sa drugima